مدارک لازم برای تمدید جواز کسب قبلی

۱_تکمیل فرم تمدید

۲_اصل جواز کسب قبلی

۳_ اصل شناسنامه

۴_اصل کارت ملی

۵_آخرین فیش پرداخت دارایی و شهرداری(مشاغل)

۶_عکس ۴*۳ (۶ قطعه)

۷_بازرسی از محل کسب توسط بازرس اتحادیه(پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال)

۸_گواهینامه کلاس آموزشی(پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال با همراه داشتن کارت عابر بانک دارای رمز دوم جهت ثبت نام اینترنتی )

۹_پرداخت حق عضویت سالیانه

۱۰_ پرداخت حق اتاق اصناف ایران مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی

۱۱_پرداخت حق اتاق اصناف شهرستان تهران (بابت بازرسی و نظارت) مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۰۱۶۴۴۴۵۵۴ بانک ملت شعبه پیچ شمیران کد ۶۸۱۲۲

۱۲_ پرداخت حق اتاق اصناف تهران مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب۰۶۵۷۹۸۶۶۲ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران

۱۳_ پرداخت حق حساب خزانه تمرکز وجوه درآمدی دولت مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۳۱۱۲۲۴۰۰۲ بانک ملی

۱۴_ پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال جهت ثبت جواز در سایت اصناف در اتحادیه

۱۵_ پرداخت حق تمدید پروانه کسب مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال در اتحادیه

۱۶_ پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال حق تمبر در اتحادیه

۱۷_پرداخت کمک های مردمی با نظر هیأت مدیره