((ضوابط خاص صدور پروانه کسب))

اتحادیه صنف: تعمیرکاران قفل و کلید شهرستان تهران – (خدمات فنی)

ماده ۱-فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده ۲- در این اتحادیه صنفی برای ۴ رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

۱-کلیدساز_ تعمیرکار شیشه بالابر اتومبیل_ تعمیرکار قفل و کلید اتومبیل و ساختمان.

۲-ساخت و فروش کلید و قطعات داخلی قفلهای ایمنی اتومبیل و ساختمان.

۳-تولیدکنندگان کلید خام.

۴-دفترکار.

۵-ساخت و تکثیر انواع کلیدهای ضدسرقت اتومبیل و منازل(ایموبلایزر).

۶-تکثیر و تعمیر انواع کلیدهای کنترل ضد سرقت درب منازل_ اماکن و اتومبیل.

ماده ۳-حداقل مساحت لازم جهت ایجاد واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه شامل:

رسته یک ۶ متر مربع_رسته دو و سه ۱۲ متر مربع_رسته پنج ۱۲ متر و رسته شش ۸ متر مربع.

ماده ۴-صدور پروانه کسب در رسته ((دفتر کار)) صرفا جهت دارندگان پروانه کسب معتبر در ردیف ۳ با حداقل مساحت ۱۲ متر مربع بلا مانع است.

تبصره:در دفترکار فروش مستقیم و تعمیر کالا ممنوع می باشد.

ماده ۵-لوازم و ابزار کار براساس ضرورت و طبق ضوابط اتحادیه.

ماده ۶-رعایت ضوابط صلاحیت فنی از وزارت کار و امور اجتماعی(تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص)

ماده ۷-سپردن تعهد لازم مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات خاص نیروی انتظامی برای متصدی و شاغلین در واحدهای صنفی.

ماده ۸-این ضوابط در ۸ ماده یک تبصره در هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۱/۸۹ کمیسیون نظارت شهرستان تهران براساس مواد ۳ و ۲۴ آئین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین ضوابط مورخ ۳۰/۱/۸۵ کمیسیون هیات عالی نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./خ ۳۲۵۸۲۰

کمیسیون نظارت شهرستان تهران