چارت سازمانی اتحادیه

اعضای هیئت مدیره

عبدالامیر معماریان

عبدالامیر معماریان

نایب رئیس اول
عباس شمیرانی

عباس شمیرانی

رئیس اتحادیه
امیر اسمعیلی

امیر اسمعیلی

نایب رئیس دوم
امین اله اله دادی

امین اله اله دادی

بسیج اتحادیه
محمد محمدآقایی

محمد محمدآقایی

خزانه دار
امین اله اله دادی

امین اله اله دادی

دبیر اتحادیه
اقای محمدرضا تقی پور

اقای محمدرضا تقی پور

بازرس هیئت مدیره