کمیسیون فنی

سیروس ارجمند سلطان احمدی

سیروس ارجمند سلطان احمدی

رئیس کمیسیون فنی
محمد شمیرانی

محمد شمیرانی

معاون اول کمیسیون فنی
امیر اسماعیلی

امیر اسماعیلی

معاون دوم کمیسیون فنی

اهداف

متن مورد نظر راع به اهداف نوشته شود

برنامه ها

متن مورد نظر راع به اهداف نوشته شود