کمیسیون آموزش

عباس یوسفی

عباس یوسفی

رئیس کمیسیون آموزش
سیدعباس پورغلامی

سیدعباس پورغلامی

معاون اول کمیسیون آموزش

محمد محمد آقائی

محمد محمد آقائی

معاون دوم کمیسیون آموزش

اهداف

متن مورد نظر راع به اهداف نوشته شود

برنامه ها

متن مورد نظر راع به اهداف نوشته شود